PZI Teacher Archives

I Vow To Do Good

KOAN:

I vow to do good

—Bodhisattva Vow